Ontwikkelingsperspectief

Op Het Molenduin wordt gewerkt vanuit een ontwikkelingsperspectief. Het ontwikkelingsperspectief is de inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling en zegt iets over de verwachte uitstroombestemming. Om het uitstroomniveau te bepalen wordt gekeken naar schoolvorderingen, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de werknemersvaardigheden.

 

Het ontwikkelingsperspectief brengt in beeld wat we met de leerling willen bereiken en welke doelen worden nagestreefd. Het onderwijs op Het Molenduin is daarom meer ‘plannend’ dan ‘volgend’. Door het vaststellen van een ontwikkelingsperspectief kan verantwoording worden afgelegd over de bereikte resultaten. Er kan worden bepaald of de uitstroombestemming (vervolgonderwijs, arbeid of dagbesteding) passend blijft bij de leerling, of dat deze moet worden bijgesteld.