Bijzonder verlof

Alle kinderen in Nederland krijgen de kans onderwijs te volgen. Onderwijs is onmisbaar in de voorbereiding op een zelfstandige plaats in de maatschappij. Onderwijs in Nederland is een recht, maar ook een plicht. Daarom is er de Leerplichtwet. In de Leerplichtwet staat dat leerplichtige kinderen de school moeten bezoeken. Verzuim is alleen toegestaan met een geldige reden zoals ziekte van het kind of doktersbezoek. In een aantal bijzondere gevallen is extra verlof mogelijk.

 

Procedure

Voor het aanvragen van extra vakantieverlof of verlof vanwege gewichtige omstandigheden kan bij de locatiecoördinator van de school een aanvraagformulier gehaald worden. Dit formulier moet door de ouder(s), geheel en naar waarheid ingevuld, ingediend worden compleet met relevante aanvullende stukken. Als een aanvraag voor verlof wordt afgewezen en ouders het niet met deze beslissing niet eens zijn, dan kunnen zij hiertegen bezwaar maken. Dit kan door een bezwaarschrift op te stellen dat wordt ingediend bij de persoon die het besluit genomen heeft.

 

Ongeoorloofd schoolverzuim

Verlof buiten de schoolvakanties, dat wordt opgenomen zonder dat daar toestemming voor is verleend door de locatiecoördinator of de leerplichtambtenaar wordt gezien als vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim. De locatiecoördinator is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar kan besluiten om een procesverbaal op te maken.

 

Verlof buiten de schoolvakanties

Leerplichtige leerlingen moeten volgens de leerplichtwet naar school volgens het schoolrooster. Voor verlof onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt worden als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. Dit verlof kan slechts éénmaal, voor ten hoogste van tien schooldagen, per schooljaar worden verleend door de directeur en mag niet vallen in de eerste twee lesweken van het schooljaar. Het moet de enige gezinsvakantie in dat schooljaar zijn. Vakantieverlof moet minstens acht weken vooraf schriftelijk worden aangevraagd bij de locatiecoördinator. Hierbij dient u een werkgeversverklaring te overleggen, waaruit de specifieke aard van het beroep én de verlofperiode van de betrokken ouder blijken.

 

Verlof gewichtige omstandigheden

Naast extra vakantieverlof kan er ook verlof gevraagd worden wegens ‘andere gewichtige omstandigheden’. Dit zijn uitzonderlijke persoonlijke omstandigheden waarvoor de leerling extra verlof nodig heeft.

 

Onder gewichtige omstandigheden vallen niet:

  • Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding, het winnen van een prijs of het anderszins aanbieden van een vakantie door derden
  • Vakantie onder schooltijd vanwege gebrek aan andere boekingsmogelijkheden
  • Familiebezoek in het buitenland
  • Eerder vertrek of latere terugkeer van vakantie vanwege de verkeersdrukte

 

Voorbeelden van gewichtige omstandigheden zijn:

  • Verhuizing
  • Huwelijk, overlijden of ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad
  • Overlijden en begrafenis van bloed- of aanverwanten

 

Per situatie zal door de locatiecoördinator (tot tien dagen verlof) of door de leerplichtambtenaar (wanneer het meer dan tien verlofdagen betreft) bekeken worden of het verlof wordt toegewezen.

 

Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen

Voor verplichtingen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging kan vrij worden gevraagd bij de locatiecoördinator. Als richtlijn geldt dat er één dag per verplichting vrij wordt gegeven. De afwezigheid van een jongere vanwege een religieuze feestdag wordt ten minste twee dagen van tevoren door één van de ouders schriftelijk aan de locatiecoördinatoren van de school gemeld.